You Must Visit These Places With Your Family On Diwali.

Pushkar, Rajasthan

Jaisalmer, Rajasthan

Vrindavan, Uttar Pradesh

Banaras, Uttar Pradesh

Haridwar, Uttarakhand

Ayodhya Ram Nagri, Uttar Pradesh

Jaipur, Rajasthan

Amritsar, Punjab

Goa

Ujjain, Madhya Pradesh